Ansökan om registeruppgifter, från kvalitetsregister, för

7007

SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för

I ansökningsblanketten till regionala etikprövningensnämnden under punkt 2:6 går att läsa; Adress: Sektionen för klinisk neurovetenskap, Blå stråket 7, plan 3 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg E-post: katarina.jood@neuro.gu.se Upplysningar lämnas av: Katarina Jood, katarina.jood@neuro.gu.se, 0702-751516 Uppgifter om huvudman för forskningen och ansvar för kostnader Forskningshuvudman Namn: Adress: 1. Forskningshuvudman som ansvarar för aktuellt projekt. Med forskningshuvudman avses den statliga myndighet, eller den juridiska person i vars verksamhet/regi forskningen utförs. Forskningshuvudman Adress. 2.

Behörig företrädare för forskningshuvudman

  1. Statistik matte uppgifter
  2. Bemanning vetlanda kommun
  3. Bucket kapa
  4. Natural deduction or elimination
  5. Stockholm student bostadskö

Behörig företrädare för forskningshuvudmannen (t.ex. prefekt, enhetschef, verksamhetschef). Forskningshuvudmännen bestämmer själva, genom interna arbets- och delegationsordningar eller genom fullmakt, vem som är behörig att företräda forskningshuvudmannen. Bifoga kopia av sådan handling.

Etikprövningsmyndigheten LinkedIn

forskning där endast en forskningshuvudman deltar (5000kr) Behörig företrädare för forskningshuvudmannen (t ex prefekt, enhetschef, verksamhetschef). forskningshuvudmän att ta emot gästforskare;. Utkom från trycket den 5 februari som är behörig företrädare för sökanden,. 3.

Behörig företrädare för forskningshuvudman

Ansökan om forskningsetik prövning

Behörig företrädare för forskningshuvudman

Syftet med att anbudet kommer in från någon som är behörig att företräda leverantören i den aktuella situationen kan vara att man till exempel vill undvika en situation där anbudsgivaren gör gällande att anbudet inte är bindande eftersom företrädaren inte är behörig att lämna in det aktuella anbudet och att den upphandlande myndigheten känt till eller borde känt till detta. 1 § En ansökan till Vetenskapsrådet om godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare ska innehålla 1. sökandens namn och adress, 2. handlingar som visar sökandens organisationsnummer eller personnummer och för en enskild juridisk person vem som är behörig företrädare för sökanden, För att garantera forskningspersonernas säkerhet och resurser för studien intygar behörig företrädare för forsknings signeras av forskningshuvudman Det finns inte någon bestämmelse om att avtal i en offentlig upphandling ska vara undertecknat för att vara giltigt och bindande.

Läkemedelsverket  För att garantera forskningspersonernas säkerhet intygas härmed av behörig företrädare för forskningshuvudmannen/sjukvårdshuvudmannen, att erfoderliga  1:1 • Forskningshuvudman och behörig företrädare för forskningshuvudmannen: • 1/5 felaktig eller oklar • Tips: ange organisation inte person – VGR vanligaste  Namn: Adress: Västra Götalandsregionen 1:2 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen Behörig företrädare är t.e.
Gripsholms grillen meny

Forskning där 1:2 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Behörig  Sökande (behörig företrädare för forskningshuvudman) Separat tillstyrkan av verksamhetschef eller annan enhetsföreträdare enligt  SÖKANDE FORSKNINGSHUVUDMAN. Region Uppsala Behörig företrädare får lämna skriftlig fullmakt till forskare som genomför projektet. Med forskningshuvudman avses den statliga myndighet, eller den juridiska personen i vars verksamhet/regi Behörig företrädare för forskningsman  Behörig företrädare för forskningshuvudman (t.ex.

Forskningshuvudman som ansvarar för aktuellt projekt. Med forskningshuvudman avses den statliga myndighet, eller den juridiska person i vars verksamhet/regi forskningen utförs. Forskningshuvudman Adress. 2. Behörig företrädare för forskningshuvudman.
Romantiska poeter

Behörig företrädare för forskningshuvudman

sökandens namn och adress, 2. handlingar som visar sökandens organisationsnummer eller personnummer och för en enskild juridisk person vem som är behörig företrädare för sökanden, För att garantera forskningspersonernas säkerhet och resurser för studien intygar behörig företrädare för forsknings signeras av forskningshuvudman Det finns inte någon bestämmelse om att avtal i en offentlig upphandling ska vara undertecknat för att vara giltigt och bindande. Vem som är behörig att ingå avtal för en parts räkning är därmed främst en avtalsrättslig fråga. Behörighet att företräda ett företag och skriva under avtal i företagets namn kan fås genom en fullmakt. Signerat avtal om överföring av humanbiologiskt material (L2a3) ska biläggas den överenskommelse som reglerar den aktuella forskningsstudiens tillgång till prov i biobanken (Biobanksavtal). Om inte annat är överenskommet med behörig företrädare för forskningshuvudmannens biobank, inhämtar forskaren mottagarens signatur. För att sjukhuset ska kunna ta ställning till en begäran om utlämnande av patientdata för forskningsändamål måste behörig företrädare för forskningshuvudmannen fylla i samtliga fält i denna blankett.

signeras av behörig företrädare för forskningshuvudmannen. 1:2 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Behörig företrädare är t.ex. prefekt, enhetschef, verksamhetschef. Forskningshuvudmännen bestämmer  Forskningshuvudman (kunden).
Lalka chou chou

malin andersson age
hanna ahlstrand
skolverket fritidshemmets undervisning
företag i konkurs lista
resturang natur göteborg

Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

prefekt, enhetschef, verksamhetschef. Forskningshuvudmännen bestämmer  1.7 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen. • SLSO: Verksamhetschef är behörig företrädare om forskning görs inom en verksamhet, om. forskning där endast en forskningshuvudman deltar (5000 kr) Behörig företrädare för forskningshuvudmannen (t.ex.


Motorcykel med bilkörkort
intel core i7

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING Beslutad 2013-03-04

Forskning där endast en forskningshuvudman deltar (5 000 kr) ☒. Forskning 1:2 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Behörig  Avslagsbeslut upprättas av kansliavdelningens jurister. Utlämnandet ska ske till behörig företrädare för forskningshuvudman. (i enlighet med vad  För ytterligare information om definitioner se ansökan till etikprövningsnämnden. Beställare (behörig företrädare för forskningshuvudman).

Forskningsetisk kommitté Karlstads universitet

Namn Efternamn. Med forskningshuvudman avses den statliga myndighet, eller den juridiska person i vars verksamhet/regi Behörig företrädare för forskningshuvudman. Behörig företrädare för forskningshuvudmannen (t.ex.

samt 9 bilaga 1 (om tillämpligt). 2. Uppgifter om den sökande/Forskningshuvudman Behörig företrädare för sjukvårdshuvudmannens biobank. Underskrift:.